VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Společnosti Stavební výtahy.cz s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, PSČ 130 00 Praha 3, IČO: 271 03 129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 96448 (dále jen „pronajímatel“)

1. Úvodní ustanovení1.1 Tyto všeobecné podmínky pronájmu stavební mechanizace a příslušenství (dále jen „VPNMP“) jsou vypracovány v souladu se zvláštními ustanoveními o podnikatelském nájmu věcí movitých dle ust. § 2316 a násl., a obecnými ustanoveními o nájmu dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
1.2 Tyto VPNMP blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu pronajímatele a nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o podnikatelském pronájmu věcí movitých uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „Smlouva“) nebo jiného ujednání o nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem.
1.3 Samotné znění Smlouvy či jiného písemného ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem se použije přednostně před zněním těchto VPNMP. Pronajímatel si vyhrazuje právo znění těchto VPNMP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé před změnou či doplněním těchto VPNMP tím nejsou dotčena a řídí se zněním VPNMP účinných v době uzavření Smlouvy.

2. Nájemné a platební podmínky2.1 Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemné způsobem stanoveným ve Smlouvě, tedy sazba nájemného, výše nájemného a způsob úhrady nájemného jsou uvedeny ve Smlouvě. Sazby nájemného jsou uváděny bez DPH, není-li stanoveno jinak.
2.2 Nájemce platí nájemné po celou dobu užívání předmětu nájmu, a to až do doby skončení nájmu. Nájemce platí nájemné též, dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu či zničení předmětu nájmu. Nájemce platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje platit nájemné vždy přímo pronajímateli.
2.3 Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné vždy měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to do 14-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně, není-li stanoveno jinak.
2.4 V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Tím však, jako u všech ostatních smluvních pokut dle těchto VPNMP, není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, která pronajímateli vznikla v souvislosti s prodlením nájemce s placením nájemného. Při prodlení nájemce s placením nájemného je pronajímatel oprávněn Smlouvu vypovědět okamžitě bez výpovědní doby, přičemž po doručení výpovědi Smlouvy pronajímatele nájemci, může pronajímatel předmět nájmu na náklady nájemce odebrat z místa jeho použití, a to i bez předchozího souhlasu nájemce (s výjimkou případu, kdy nájemce dobrovolně vydá předmět nájmu). V případě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy ze strany pronajímatele z důvodu porušení Smlouvy nebo těchto VPNMP nájemcem, má pronajímatel dále nárok na vydání bezdůvodného obohacení sestávajícího se z ušlého nájemného, na které měl podle Smlouvy právo a které by nájemce byl jinak povinen platit, pokud by pronajímatel nevyužil právo od Smlouvy odstoupit či Smlouvu vypovědět. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu jiné škody nebo úhradu smluvní pokuty dle těchto podmínek. V případě, že byla ze strany nájemce složena kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za nájemce předmět nájmu předala zpět pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle této Smlouvy na kauci složenou nájemcem.

3. Kauce3.1 Bylo-li tak sjednáno ve Smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), nejpozději při uzavření smlouvy, ve výši ve Smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve Smlouvě uvedena její výše.
3.2 Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících ze Smlouvy, jiného ujednání o nájmu nebo z těchto VPNMP.
3.3 Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, není-li stanoveno jinak. Kauce může být započtena proti úhradě nájemného, náhradě případného poškození, zničení, ztráty či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli. Kauce může být využita k úhradě pohledávky vůči nájemci z jiné obchodní činnosti (servis, nebo další divize). Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

4. Místo a způsob používání předmětu nájmu4.1 Přesné místo používání předmětu nájmu je definováno ve Smlouvě nebo jiném ujednání o nájmu. Nájemce svým podpisem potvrzuje převzetí předmětu nájmu, zároveň se ho zavazuje použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.

5. Předání a převzetí předmětu nájmu5.1 Předmět nájmu může být nájemci předán do pronájmu teprve poté, co se nájemce seznámí s těmito VPNMP, vysloví souhlas s jejich zněním a uzná jejich platnost.
5.2 Předání a převzetí předmětu nájmu provádí servisní mechanik za přítomnosti nájemce či osoby k tomu nájemcem určené, v prostorách pronajímatele, jiného majitele věci nebo další osoby pronajímatelem určené, a to při předání i převzetí ve stejném středisku, pokud není písemně dohodnuto oběma smluvními stranami jinak.
5.3 Za vrácení předmětu nájmu se nepovažuje jeho odstavení před půjčovnou nebo v prostorách půjčovny bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí. Pokud nájemce užívá předmět nájmu po skončení nájmu, může mu ho pronajímatel svépomocí odebrat z místa, na kterém se nachází, přičemž veškeré náklady spojené s úkonem odebrání předmětu nájmu nese nájemce.

6. Přeprava6.1 Přepravu předmětu nájmu z půjčovny a zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak.
6.2 Nájemce je povinen přepravovaný předmět nájmu zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.
6.3 V případě, že přepravu nebo montáž předmětu nájmu zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené ve lhůtě splatnosti faktur.


7. Doba nájmu a skončení nájmu7.1 Údaje o vzniku nájmu a uzavření Smlouvy či jiného ujednání o nájmu, datum a čas vzniku nájmu, datum a čas vrácení předmětu nájmu, sjednaná doba trvání nájmu, skutečná doba trvání nájmu a platební podmínky jsou definovány ve Smlouvě nebo v jiném ujednání o nájmu. Nájemní vztah vzniká okamžikem převzetí předmětu nájmu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
7.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu po dobu stanovenou ve Smlouvě. Užívá-li nájemce předmět nájmu po dobu delší, než bylo sjednáno, bude jeho jednání považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel za dobu neoprávněného užívání předmětu nájmu má vůči nájemci právo na nájemné stanovené ve Smlouvě a navíc smluvní pokutu ve výši 15% z tohoto nájemného, dále má pronajímatel vůči nájemci právo na náhradu škody tím způsobené.
7.3 Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je povinen nájemce doručit pronajímateli alespoň 3 dny před koncem sjednané doby nájmu dle Smlouvy nebo jiného ujednání o nájmu, a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení doby nájmu je platná po odsouhlasení pronajímatelem.
7.4 Pokud si nájemce nepřevezme předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku nájmu a písemné objednávky, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit anebo uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč a náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí předmětu nájmu nájemcem (hlídání a skladování předmětu nájmu, ušlý zisk, ušlé nájemné, které měl nájemce po celou dobu nájmu platit atd.)
7.5 Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc.
7.6 Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti.
7.7 Nájemce má právo nájem vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

8. Práva a povinnosti pronajímatele8.1 Pronajímatel má právo požadovat předložení 2 platných dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoliv právní jednání či plnění.
8.2 Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, a není-li účel ujednán, k účelu obvyklému.
8.3 Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na předmětu nájmu nebo v něm.
8.4 Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši, ani ve výši skutečně prokázané.
8.5 Na základě snížené důvěryhodnosti nájemce (např. zjištění exekuce), si pronajímatel vyhrazuje právo navýšit kauci.
8.6 Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby v případě, že vyhodnotí, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek.
8.7 Pronajímatel má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.
8.8 Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

9. Práva a povinnosti nájemce9.1 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit za to pronajímateli nájemné.
9.2 Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu třetími osobami.
9.3 Nájemce nahradí pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je odpovědný za škodu zjištěnou při vrácení předmětu nájmu i za poškození zjištěné následně servisem, kterou pronajímatel uplatní bez zbytečného odkladu.
9.4 Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že předmět nájmu je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz, které nájemce převzal při podpisu Smlouvy. Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.
9.5 Nájemce je povinen umožnit kdykoliv kontrolním orgánům pronajímatele přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů. Pokud dodatečné náklady vzniknou, nájemce je povinen tyto v plné výši uhradit pronajímateli.
9.6 Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu předmětu nájmu. Nájemce je povinen přivézt na vyzvání pronajímatele předmět nájmu do prostor půjčovny na technické prohlídky a revize, pokud není dohodnuto jinak. Dovoz a odvoz hradí nájemce, pokud nebylo dohodnuto jinak. Nájemce je povinen uchovávat dokumentaci, tj. Smlouvu, jejíž součástí je i předávací protokol. Za ztrátu technické dokumentace, jakož návodu k obsluze, revizní knihy atd. nájemcem během trvání nájemního vztahu je pronajímatel oprávněn nájemci účtovat jako sankci částku 2 500,- Kč za každou jednotlivou dokumentaci.
9.7 Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu a technické dokumentace. Pokud nájemce užívá předmět nájmu nebo trpí jeho užívání v rozporu se Smlouvou, těmito VPNMP, platnými předpisy nebo takovým způsobem, kterým se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem, případně hrozí-li zničení předmětu nájmu či pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda v důsledku takového jednání nájemce, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
9.8 V případě, kdy nájemce předmět nájmu nevydá pronajímateli do 14 dnů od skončení nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu. Pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající svým výkonem, kvalitou, výbavou a druhem práce předmětu nájmu.
9.9 Nájemce je povinen zdržet se užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jiným předpisy. Pokud v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce vznikne na předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni nájemce v plném rozsahu, tím není dotčeno právo pronajímatele odstoupit od Smlouvy.
9.10 Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provedení jakýchkoliv změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen tehdy, pokud pronajímatel s takovou změnou nebo technickými úpravami předem písemně souhlasil. Pokud však nájemce zavinil poškození předmětu nájmu, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen provést opravu předmětu nájmu na vlastní náklady v plné výši. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou.
9.11 Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení předmětu nájmu v době nájmu, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k předmětu nájmu v době nájmu přístup.
9.12 Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav pronajímatelem. Jestliže nájemce vynaložil na předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na jejich náhradu v obvyklé (přiměřené) výši, jestliže oprava byla provedena s předchozím písemným souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.
9.13 Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by směřovalo k právní dispozici s předmětem nájmu. Právo na prominutí, slevu či snížení nájemného musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce ujednané doby nájmu nebo do 1 měsíce ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím (podle toho, co nastane dříve). Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil nájemce (zejména porušením svých povinností), jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k předmětu nájmu přístup (ať už s povolením nebo bez povolení nájemce) nebo pokud taková škoda vznikla způsobem, při kterém nájemce mohl nebo měl možnost ji odvrátit nebo jí zabránit.
9.14 Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícímu sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů pronajímatele a na místo jím určené. Pokud nájemce tuto povinnost poruší a neodevzdá předmět nájmu spolu s příslušenstvím řádně a včas pronajímateli, odpovídá za škodu tím vzniklou.
9.15 Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí ho v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese nájemce.
9.16 Během nájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit, smazat nebo zakrýt logo firmy pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý předmět nájmu.
9.17 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu bez zbytečného odkladu poté, co ho k tomu pronajímatel vyzve. Neuvede-li nájemce na výzvu pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

10. Zvláštní povinnosti nájemce při údržbě a servisu předmětu nájmu10.1 Nájemce je povinen dodržovat servisní pokyny a na vlastní náklady se s nimi seznámit.
10.2 Při poškození elektrického nářadí nesmí nájemce v žádném případě provádět opravy či úpravy tohoto nářadí.
10.3 Montáž a demontáž lešení musí provádět vlastník platného průkazu lešenáře.
10.4 Montáž a demontáž výtahu musí provádět pouze proškolená osoba.

11. Poškození, poruchy, havárie a s tím spojené sankce11.1 V případě nejasnosti příčiny vyřazení předmětu nájmu z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění přebírající technik k tomu pověřený pronajímatelem. Ve sporných případech objedná pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na vyhotovení tohoto znaleckého posudku hradí nájemce. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít od nájemce předmět nájmu, takže nájemce hradí i nadále nájemné, pokud nebude sjednáno jinak.
11.2 V případě poškození, poruchy nebo havárie pronajaté stavební mechanizace a příslušenství, které bylo zaviněné nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady.
11.3 Při větších poškozeních, poruchách a haváriích pronajatých stavebních mechanizací a příslušenství, které byly zaviněny nájemcem, tento hradí veškeré náklady vzniklé z odstranění závady a zároveň hradí nájemné pronajímateli během celé doby opravy, pokud nebylo sjednáno jinak. Za opožděné vrácení stavební mechanizace a zařízení bude pronajímatel účtovat nájemci vedle již uvedeného v odstavci 7.2 zároveň veškeré náklady, které z tohoto důvodu vznikly v důsledku zanedbání údržby, prohlídek a revizí.
11.4 Nájemce odpovídá za škodu na předmětu nájmu nebo jinou škodu v souvislosti se Smlouvou a nájmem zásadně bez omezení a bez ohledu na zavinění, takovou škodou je také vznik dluhu. Pokud uplatní majitel věci nebo jiné subjekty u pronajímatele škody, nároky nebo sankce vyplývající z porušení povinností nájemcem nebo okolností, za něž nájemce odpovídá, musí nájemce pronajímatele takových dluhů zprostit nebo mu poskytnout plnou náhradu.

12. Údržba12.1 Při poškození nebo nadměrném znečištění interiéru zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu.
12.2 Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby zejména stanovené v návodu k obsluze a údržbě zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy zařízení, pronajímatel může před uplynutím dohodnuté doby užívání zařízení odstoupit od Smlouvy.

13. Ostatní ustanovení13.1 Pokud během platnosti Smlouvy dojde k nedorozumění při výkladu jednotlivých článků Smlouvy a těchto VPNMP, budou sporné otázky řešeny mezi pronajímatelem a nájemcem především vzájemnou dohodou.
13.2 Pokud nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude pronajímatel s nájemcem řešit spor soudní cestou. K řešení případných sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu si určují účastníci, že místně příslušný je soud dle sídla pronajímatele se zachováním věcné příslušnosti soudu.
13.3 Odstoupení od Smlouvy z důvodu v ní stanoveném či stanoveném v těchto VPNMP nebo v zákoně provede pronajímatel doručením písemného oznámení o odstoupení zaslaném na adresu nájemce. Účinky tohoto odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemnosti nájemci, tímto dnem současně Smlouva zaniká. V případě pochybností platí, že odstoupení bylo nájemci doručeno pátým dnem ode dne jeho odeslání.

14. Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy14.1 Ustanovení těchto VPNMP se použijí také na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který se spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.
14.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.
14.3 Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
14.4 Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

15. Zvláštní ustanovení15.1 Nájemce prohlašuje, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů, ve které jsou uvedeny veškeré zásady zpracování údajů pronajímatelem, a uděluje tímto společnosti STAVEBNÍ VÝTAHY.cz, s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, PSČ 130 00, IČO 27103129 souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které pronajímateli nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním.
15.2 Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele, a to po dobu trvání nájemního vztahu i po skončení tohoto nájemního vztahu tak, jak je uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů.
15.3 Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení. V jiném případě je pronajímatel oprávněn od Smlouvy okamžitě odstoupit. Pokud se situace na straně nájemce změní, je nájemce povinen pronajímatele informovat.
15.4 Nájemce potvrzuje, že si VPNMP přečetl, jejich obsahu porozuměl, jsou mu známé, a na znak souhlasu to potvrzuje svým podpisem. Potvrzuje dále, že VPNMP neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky. Užití obchodních podmínek nájemce je vyloučeno.


Tyto VPNMP nabývají platnosti od 01.01. 2020 a jejich účinky se vážou ke dni podpisu smlouvy na rubu tohoto listu.