GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů


Společnost Stavební výtahy.cz s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČO: 271 03 129, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96448 (dále jako „správce“) je správcem osobních údajů fyzických osob – dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží, přičemž tato společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedohází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


2. Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů


Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje fyzických osob – dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží správce (dále jako „subjekt údajů“) a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu subjekt údajů poskytl nebo které správce získal v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů nebo na základě plnění objednávky subjektu údajů.
Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu údajů: jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní telefonní číslo, bankovní spojení. Uvedený výčet osobních údajů, které správce bude zpracovávat, nemusí být vyčerpávající a zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého subjektu údajů.
Účelem zpracování osobních údajů subjektu údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, a dále zasílání obchodních sdělení ze strany správce.
Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, jakož i plnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu.

3. Příjemci osobních údajů


Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů subjektu údajů budou poskytovatelé údržby informačního systému, osoby, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), nebo které jsou správcem ovládané (dále jako „propojené osoby“), osoby podílející se na výkonu práv a povinností z uzavřené smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, osoby spolupracující se správcem ve mzdové oblasti, v oblasti účetnictví, daňového poradenství a práva. Správce bude ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, aby u těchto třetích osob bylo zavedeno vhodné zabezpečení k zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

4. Doba uložení osobních údajů


Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, a k uplatňování nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.
Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány a uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a správcem.


5. Podmínky zabezpečení osobních údajů


Správce prohlašuje, že provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů v souladu s právními předpisy, a to zejména:
• Provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
• provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,
• provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám,
• provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
Zpracování osobních údajů subjektu údajů provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem. Subjekt údajů není povinen osobní údaje správci poskytnout, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů subjektu údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6. Práva subjektu údajů


Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů, jehož osobní údaje se zpracovávají výše uvedeným způsobem, právo požadovat informace a přístup k jeho osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, pokud to umožňují právní předpisy a povinnosti správce. Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práva subjektu údajů na výmaz jeho osobních údajů však nebude správce moci nadále řádně poskytovat služby dle uzavřené smlouvy mezi správcem a subjektem údajů.

7. Uplatnění práv


Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt údajů uplatnit kdykoliv kontaktováním správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1. Správce osobních údajů této Informace o zpracování osobních údajů.Stavební výtahy.cz s.r.o.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a dalším nakládáním s osobními údaji.